Celular baterie dhe vendas jashtë shtetit

Certifikata e celularit të baterisë

Certifikimi vendor jashtë shtetit